Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна.

2020 оны 02 дугаар сарын 12 ны өдрийн Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна.

default
default
default
default
default