ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

ХОТ ТОХИЖИЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АШИГЛАЖ БУЙ ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/д Хууль, тогтоомжийн нэр Огноо
1 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ 1992.01.13
2 ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 2002.01.10
3 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ 2002.01.10
4 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 1999.07.01
5 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ 2016.07.01
6 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2017.07.01
7 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2017.05 12
8 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ 1996.10.01
9 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2019.01.01
10 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ 2006.02.01
11 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ шинэчилсэн найруулга 2007.01.01
12 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006.11.01
13 АРХИВЫН ТУХАЙ 1998.01.02
14 ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ 2016.01.01
15 АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2017.07.01
16 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 1995.06.05
17 БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2018.01.01
18 ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ шинэчилсэн найруулга 2015.07.02
19 ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ 2018.01.01
20 ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2015.09.01
21 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ 1994.06.07
22 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ 1994.05.31
23 НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2016.01.01
24 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ шинэчилсэн найруулга 2008.07.01
25 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ 2015.01.01
26 НИТХТ-ийн 2009 оны 63-р тогтоол журам батлах тухай 2009.06.02
27 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ 2011.06.11
28 Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны захирамж А/1086 2013.12.10
29 ТӨРИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГӨ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2001.06.20
30 ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2009.05.14
31 ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ОЛГОХ ЗААВАР 2000.06.14
32 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам 2005.05.05
33 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар /ТАЗ-ийн 2004 оны 34 дүгээр тогтоол/ 2014.11.08
34 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ 2006.07.03
35 ДААТГУУЛАГЧИЙН НИЙМГИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ,…, ДУНДЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ 1994.12 21

 

36 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОГДОХ ХУГАЦААНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ЖУРАМ Засгийн газрын 1994 оны 212 дугаар тогтоол 1994.12.21
37 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ 2011.06.16
38 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГ-ын 2013 оны 411-р тогтоол
39 Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам НЗД-ын 2017.04.24
40 Зохион байгуулалт захирамжпалын баримт бичгийн стандарт MNS 5140-1:2011
41 Зохион байгуулалт захирамжпалын баримт бичгийн стандарт MNS 5140-2:2011
42 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам ЗГ-ын 2017 оны 57-р тогтоол
43 АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ ЗГ-ын 2011 оны 311 – р тогтоол
44 БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ ЗГ-ын 2017 оны 89- р тогтоол
45 БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ ЗГ-ын 2017 оны 89- р тогтоол
46 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам ЗГ-ын 2017 оны 335- р тогтоол
47 Нийслэлийн засаг даргын албан даалгавар-Сахилга хариуцлагын дээшлүүлэх тухай 2018 оын 03-р албан даалгавар
48 Баримтанд кодификаци хийх ажлыг тогтмолжуулах тухай НЗД-ын 2011 оны 668-р захирамж
49 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР ЗГ-ын 298-р тогтоол 2014 он
50 Хог хаягдал булах, устгах зориулалтын байгууламж, … аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны журам Байгаль орчны сайдын 404дүгээр тушаалын хавсралт 2006 он
51 2018 ОНЫГ “ХАРИУЦЛАГЫН ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ ЗГ-ын 32-р тогтсол
52 ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
53 ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ ЗГ-ын 258-ртогтоол 2018он
54 Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны захирамж НЗД-ын А/1086 2013 он
55 ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХИЙЛГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР ЗГ-ын 41-р тогтоол 2001 он
56 ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР

БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫН АЖЛЫН ҮНДСЭН ЗААВАР

АЕГ 68-ртушаал 2009 он
57 Үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн  батлах тухай НИТХТ-ийн 2006 оны 182-р тогтоол