Daily Archives: 06

Худалдан авах ажиллагаа

Гадаадын зах зээлээс тус газрын үйл ажиллагаанд шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл, бараа материалыг нийлүүлэх ажлын хүрээнд БНХАУ-аас үйлдвэрлэлийн баазад термопластик, хайс хашлага, цацруулагч, нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажилд шаардлагатай материалыг шууд татан авалтаар 202 000 000 төгрөгөөр худалдан авсан. Жилийн төсөв, төлөвлөгөөний дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа болон ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай ...

Дэлгэрэнгүй »

Худалдан авах ажиллагаа

2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 1,475,814,892 /Нэг тэрбум дөрвөн зуун далан таван сая найман зуун арван дөрвөн мянга найман зуун ерэн хоёр/ төгрөгний бараа болон ажил үйлчилгээний худалдан авалт хийсэн байна. № Ажлын нэр Худалдан авалт хийсэн өртөг /төгрөгөөр/ 1 Ногоон байгууламж 312,218,892 2 Тэмдэг тэмдэглэгээ 137,833,270 3 Хайс тоноглол 6,260,900 4 Худаг шугамын засвар 56,182,350 5 Бичиг ...

Дэлгэрэнгүй »

2016 оны эхний хагас жилийн тайлан

Хоёр. “Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн” 2.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тус газар нь Нийслэлийн засаг даргын захирамж 8, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 1, Засгийн газрын хурлын тэмдэглэл 1, Засгийн газрын тогтоол 1, нийт 11 захирамж, тогтоолын биелэлтийг 13 заалтаар гаргаж Нийслэлийн засаг даргын ...

Дэлгэрэнгүй »