Хууль

сүлд

Д/д Эрх зүйн актын нэр Хугацаа 1 Авлигын эсрэг хууль 2006.07.06 2 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай 2006.06.29 3 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 2012.05.01 4 Байгууллагын нууцын тухай 1995.05.16 5 Галын аюулгүй байдлын тухай 1999.05.28 6 Зөрчлийн тухай 2017.05.11 7 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гарсан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай 1995.04.17 8 Компанийн тухай хууль 2011.10.06 ...

Дэлгэрэнгүй »